سظیبظسیبسیبَُُِّ بسیَّسیب شسیبشسث بشسیب

۶۵۴سیش۶۸ب۷۴ سی+۸ب۹۴۹سیش۴ ب۰۸سی۴ب